Zoek
Zoeken
Sluiten

Musikverein Hilbern

Sierning, Oberösterreich, Österreich
 • Voor iedere weertype geschikt
 • Voor groepen geschikt

Statuten van de Muziekvereniging Hilbern (opgericht in 1937)

1. de vereniging draagt de naam "Musikverein Hilbern", heeft haar zetel in Hilbern en is volledig apolitiek.

2. doel van de vereniging
a) het behoud en de promotie van muziek
b) het cultiveren van de traditionele Oostenrijkse kopermuziekcultuur
c) daarnaast het cultiveren van alle vormen van muziek maken, zoals concert-, dans-, volks- en huismuziek, alsmede op bruiloften en begrafenissen.

3. de fondsen om dit doel te bereiken worden geworven
a) door inkomsten uit eigen evenementen
b) door bijdragen van ondersteunende leden
c) door donaties
d) door theater
e) door volksdansen
f) door sociale evenementen.

4. lidmaatschap. Er zijn:
a) uitvoerende leden (muzikanten),
b) ondersteunende leden,
c) ereleden.

Uitvoerende en ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. De contributie voor ondersteunende leden wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering.
Uitvoerende leden zijn verplicht om de muzikale inspanningen van de orkestleider actief te ondersteunen, repetities en optredens stipt bij te wonen, kameraadschap te onderhouden met alle muzikanten, de reputatie van de Musikverein altijd en overal hoog te houden en de muziekinstrumenten, uniformen etc. die hen door de Musikverein zijn toevertrouwd in een schone en goede staat te houden. Schade die buiten hun schuld wordt veroorzaakt, wordt hersteld op kosten van de verenigingskas.
Elk praktiserend lid heeft actief en passief stemrecht in de Algemene Vergadering. Vergoedingen voor onkosten gemaakt voor het bijwonen van repetities en optredens kunnen van geval tot geval worden toegekend door het bestuur van de vereniging, afhankelijk van de staat van de kas. Hier is geen wettelijk recht op. Uitvoerende leden die door ziekte of leeftijd niet meer in staat zijn om deel te nemen, blijven lid van de vereniging met alle rechten zoals voorheen.
Iedereen die de overeengekomen contributie betaalt, kan ondersteunend lid worden. Deze bijdrage is bedoeld als financiële ondersteuning van de Vereniging, zonder dat de Vereniging daar verplichtingen tegenover hoeft te stellen.
Ereleden zijn zij die als zodanig benoemd worden door de Algemene Vergadering op basis van hun verdiensten voor de promotie van de Vereniging. Ereleden hebben actief en passief stemrecht.

5 Het lidmaatschap vervalt
a) door ontslagname,
b) door uitsluiting indien een lid herhaaldelijk in strijd met de statuten of de kameraadschap heeft gehandeld, de besluiten van de vereniging negeert of de reputatie of belangen van de vereniging of de eer van de muzikanten in het algemeen schaadt. Tot royement wordt besloten bij meerderheid van stemmen van het Verenigingsbestuur, wiens besluit definitief is.

6 Het Verenigingsbestuur bestaat uit de Voorzitter, de Bandleider, de Secretaris, de Penningmeester, de Jeugdfunctionaris, de Organisator en de Archivaris. Voor elk van hen moet een plaatsvervanger worden gekozen. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging intern en extern en zit alle vergaderingen voor. Hij ondertekent alle documenten van de vereniging samen met de betreffende administrateur. Leden worden toegelaten door het verenigingsbestuur.

7. De voorzitter roept jaarlijks een algemene vergadering bijeen op een door het bestuur vast te stellen datum. Deze vormt de vergadering van alle stemgerechtigde leden van de Vereniging en vormt een quorum indien ten minste de helft van de praktiserende leden aanwezig is. Als dit niet het geval is, is het houden en quorum van de nieuwe Algemene Vergadering na één uur niet meer afhankelijk van het aantal leden.

De Algemene Vergadering heeft in het bijzonder de volgende taken:
1) Verslagen van de individuele trustees
2) Decharge van de trustees
3) Inleidingen, moties
4) Erkenning van bijzonder verdienstelijke leden
5) Benoeming van ereleden
6) Verkiezing van het bestuur voor het volgende verenigingsjaar (statutenwijziging 1983: voor 5 verenigingsjaren; statutenwijziging 1988: voor 3 verenigingsjaren)

De Algemene Vergadering neemt over het algemeen besluiten met een absolute meerderheid. Een tweederde meerderheid is vereist voor een besluit om de statuten te wijzigen of de vereniging te ontbinden.

8 De Raad van Bestuur van de Vereniging is in quorum als ten minste drie leden aanwezig zijn. Besluiten worden genomen bij absolute meerderheid; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

9. geschillen tussen leden die voortvloeien uit de verenigingsrelatie worden beslist door een arbitragehof bij meerderheid van stemmen en zijn definitief. Het scheidsgerecht wordt benoemd door elke partij die hiertoe twee leden benoemt, die samen een voorzitter kiezen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt beslist door loting.

Het scheidsgerecht beslist bij meerderheid van stemmen. Bij meerderheid van stemmen beslist de voorzitter.

10. In geval van ontbinding van de vereniging wordt het volledige vermogen van de vereniging overgenomen door een gemeentelijke dienst belast met sociale taken als trustee, die het zal beheren tot een nieuwe vereniging met gelijkaardige doelstellingen wordt opgericht, die erkend is als organisatie zonder winstoogmerk, en waaraan het vermogen dan zal worden overgedragen.


© 2020 Mv-Hilbern

Voor vragen kunt u contact opnemen met het betreffende e-mailadres:

 • na afspraak

Met openbaar vervoer
Met de auto - routeplanner
 • Voor iedere weertype geschikt
 • Voor groepen geschikt
 • Geschikt voor schoolklassen
 • Geschikt voor jongeren
 • Geschikt voor senioren
 • Voor alleenreizenden geschikt
 • Geschikt voor met vrienden
 • Geschikt voor twee
 • Kind mag mee

Wendt u zich voor informatie tot het contact.

Contact & service


Musikverein Hilbern
Grossmengersdorf 16
16
4522 Sierning

E-Mail obmann@mvhilbern.at
Web www.mvhilbern.at
https://www.mvhilbern.at

Wij spreken de volgende talen

Duits

powered by TOURDATA